กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศรีละออง เวชสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : srilaong52@hotmail.com

ครูณัชชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น